Tüzük

DİDİM TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRLİĞİN ADI:

Madde 1- Birliğin adı; Didim Turizm Altyapı Hizmet birliğidir.

Birliğin Merkezi:

Madde 2- Birliğin Merkezi DİDİM İlçesidir.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:

Madde 3- Birliğin Faaliyetleri; Aydın Merkez ve Didim mülki idare sorumluluk alanı ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

 

Birliğin Kurucuları:

Madde 4- Birliğin kurucuları ve üyeleri Aydın Merkez ve Didim Turizm Merkezi sınırları içinde yer alan mahalli idareler; Aydın Büyük Şehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’dir.

 

Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler:

Madde 5- Didim İlçesi Turizm Merkezinin sahip olduğu alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla üye mahalli idareler kendi görev ve hizmetlerinden bu alan içinde birliğe devreder.

 

Birliğin Organları:

Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

 • Birlik Meclisi
 • Birlik Encümeni
 • Birlik Başkanı’dır.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Meclisinin Kuruluşu:

Madde 7- Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi Aydın Büyük Şehir Belediyesi ve Didim Belediyesi Birliğin doğal üyesidir.

          Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye sayısına doğal üyeler de dahildir. Belediye Başkanları Birlik Meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Meclis, Doğal üyeler dışında Aydın Büyük Şehir Belediyesi 3 üye, Didim Belediyesi 3 üye, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından varsa seçeceği 3 üyeden olmak üzere toplam 11 kişiden oluşur. Birlik üyesi Mahalli idareler meclislerinin üyeleri veya Belediye Meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından tüzükte belirtilen sayıda ve gizli oyla üye seçerler.

Birlik Başkanı aynı zamanda Birlik Meclisinin de başkanıdır.

Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

Üye Mahalli İdarelerden herhangi birinin Birlik Meclisindeki asil üyeliklerinde boşalma olursa, Birlik Başkanı o Mahalli İdarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağırılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yedek üye seçimi yaparlar. Birlik Meclisinde yer alacak olan turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi temsilcilerinin kendi aralarında seçeceği 1 adet üyenin seçimi gizli oyla, Belediye Meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla Aydın Büyük Şehir Belediyesi Encümenlerinin gözetiminde yapılır.

Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliklerini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

Birlik Meclisinin fesh edilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

 

Mahalli İdare Birimlerinin Mecliste Temsil Edilmeleri:

Madde 8- Birlik Meclisine üye mahalli idareler yedinci maddede belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilirler, ancak mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birinin o beldede ikamet eden seçilmeye haiz kişilerden seçilebilir.

 

 

 

 

Meclisin Görev ve Yetkileri:

Madde 9- Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kotlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında     aktarma yapmak.
 3. Borçlanmaya karar vermek.
 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
 5. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. f) Şartlı bağışları kabul etmek
 6. Dava konusu olan ve miktarı İki Bin Türk Lirasından On Bin Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
 7. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
 8. Birlik Başkanlık divanını, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
 9. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
 10. Birlik tüzüğünde ön görülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek
 11. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 12. Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

 

Meclis Başkanlık Divanı:

Madde 10- Birlik Meclisi, Birliğin kuruluşundan ve Mahalli İdareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde Aydın Valisi tarafından Birlik merkezinde toplantıya çağırılır. En yaşlı Birlik üyesinin Başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik Başkanını, birinci ve ikinci Meclis Başkan Vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen Başkanlık Divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen Başkanlık Divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle Başkanlık Divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis Başkanlık Divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

Birlik Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis birinci Başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci Başkan vekili Başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis toplantısı Meclis Başkan vekilinin Başkanlığında yapılır.

Meclis Başkanı, Meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 11- Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile kara alınır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis Birik Başkanı, Birlik Meclis üyelerinin üçte birinin lüzum görmesi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağırır.

Olağanüstü toplantı çağrısı ev gündemi en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir.

Gerekli nisap sağlanamazsa Başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu nisap Meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağan üstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

 

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 12- Birlik Meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü Meclis kararlarını, gerekçelerini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde Meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenip de Birlik Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Birlik Başkanı, Meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurulabilir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik Meclis Kararının Yürürlüğe Girmesi:

Madde 13- Kesinleşen Meclis kararları Aydın Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

 

 

 

 İhtisas Komisyonları:

 Madde 14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere Meclis üyeleri arsından komisyon üyelerini seçer. Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında Birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

 Birlik Encümeninin Oluşumu:  

 Madde 15- Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve Meclisi kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 4 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla Meclis üyeleri arasından yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik Başkanı, Belediye Başkanı ise o Belediyeden başka Encümen seçilmeyecektir. Encümen üyelerinden biri turizm örgütü ve temsilcisi ve bir üyede İl Genel Meclisi temsilciliğinden olmak üzere farklı mahalli idarelerden seçilecektir. Birlik Başkanı Encümeninde Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirilmesi durumunda Birlik Müdürü veya görevlendireceği Encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik Encümen üyeliği de sona erer. Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar Birlik Meclisi ve Birlik Encümenlerine ait görevler için Aydın Valisince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

 

Encümenin Görev ve Yetkileri:

 Madde 16- Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisine görüş bildirmek.
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 6. İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin Meclis kararlarını uygulamak.

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı:

 Madde 17-  Birlik Encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edilebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karar bağlanır.

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 Birlik Başkanı:

 Madde 18- Birlik Meclisi, Birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için Birlik Başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi Birlik Başkanı da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10. maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik Başkanı bulunmadığı zaman başkanın görevlendireceği üye vekâleten başkanlık görevini yürütür.

 

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:

 Madde 19- Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclise sunmak.
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine başkanlık etmek.
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak.
 9. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 10. Birlik personelini atamak.
 11. Birliği denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümen kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Birlik Başkanı bu yetkisini genel sekreterine veya Birlik Müdürüne devredebilir. Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak belediye kanununun Belediye Başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

 Teşkilat:

 Madde 20- Norm kadroya uygun olarak Birlik teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Birimi ile Teknik İşler Biriminden oluşur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, belediye kanununda belirtilen esas ve usullere göre Birlik Genel Sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilemez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere Birlik Encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

 Birlik Personeli:

 Madde 21- Birlik Müdürünü, Birim Amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak Birlik Müdürü (Genel Sekreter) ve birim amirlerinin atamaları hakkında Meclise bilgi verir. Birlik, belediye kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, Birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen norm kadro esas ve usullerine, Kamu görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklar hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 Birlik Müdürünün (Genel Sekreterinin) Görevleri:

 Madde 22- Birlik Müdürü (Genel Sekreteri) Birliğe ait Hizmetlerin Başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne (Genel Sekretere) devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 MALİ HÜKÜMLER

 Birliğin Gelirleri:

 Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır.

 1. Birliğin üyelerinin, Birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları tutarı.
 2. Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tariflere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka surette değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 5. Kira ve faiz gelirleri.
 6. Bağışlar.
 7. Diğer gelirler.

 Birliğin Giderleri:

 Madde 24- Birliğin giderleri şunlardır.

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 2. Birliğin personel ve seçilmiş organlarını üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta ücretleri.
 6. Dava takip ve icra giderleri.
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

 

Üye Birliğin Kurulu Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

Madde 25- Üye mahalli idareler her yıl bütçelerinin Aydın Büyükşehir Beldiye Başkanlığı  % 0,01 ini (onbinde bir) Didim Belediye Başkanlığı  % 0,1 ini (binde bir) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Birliğin kuruluşunda ilk yıl kuruluşa katılım payı olarak bu ödeme yapılır. Faaliyet giderlerine katılım payı Birlik Meclisinin 2/3 çoğunluğu ile tespit edilir.

Birliğin görev yetki alanında konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak Birlik Meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler.

 Birlik Bütçesi:

 Madde 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir Meclis kararıdır.

Bütçede ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

            Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, birlik bütçesinin kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. Bütçe, ekonomik sınırlandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 Birlik Bütçesinin kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:

 Madde 27- Birlik bütçesi, Birlik Meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13. maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst Yönetici:

 Madde 28- Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanı’dır.

 Harcama Yetkilisi:

 Madde 29- Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

 Çalışma Programı:

 Madde 30- Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

 

Birliğin Hak ve Yetkileri:

Madde 3- Mahalli idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

 Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

 Madde 32- Birlik, 2886 sayılı devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve Sayıştay kanununa tabidir.

 Birliğin Tutacağı Defterler:

 Madde 33- Birlikler belediyeler, birliğe bağlı idare ve birlikler “Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinde” birlikler için ön görülen defter tutarlar.

 Üye Mahalli İdarelerin, Üye Tesislerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden faydalanma Usulleri:

 Madde 34- Üyelerin ve vatandaşlar birlik hizmetlerinden eşit şekilde yararlanırlar.

 Birlik Üyelerin Sorumluluğu:

 Madde 35- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliği ve diğer üyeleri bağlamaz.

 Yönetmelik Yapılması:

 Madde 36- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Birlik Meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 Birlik Üyelerinin yükümlülükleri:

Madde 37- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

 Birliğe Katılma:

Madde 38- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alacakları katılma kararını, Birlik Meclisince kabulü ve Aydın Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

 Birlikten Ayrılma:

Madde 39- Birliğe üyelik 5572 sayılı kanun gereğidir. Ayrılma 5355 sayılı kanunun 4. maddesi ve 5571 sayılı kanun hükümleri geçerlidir.

Tüzük Değişikliği / Tüzüğün Kesinleşmesi:

Madde 40- Birlik tüzüğü, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile gerçekleşir. Birlik tüzüğü, birlik kurucusu mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kurucu tesislerinin yetkili organlarının kararı ile kabul edildikten sonra Aydın Valisinin onayı ile kesinleşir.

 Birliğin Tasfiyesi:

 Madde 4- Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değilse mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır. Birliğin tasfiyesinde 5571 sayılı kanun dikkate alınır.

 Birlik Meclisinin Feshi Durumunda:

 Madde 42- Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar Birlik Meclis ve Birlik Encümenine ait görevler, Aydın Valisinin kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik heyet tarafından yürütülür.

 ORTAK HÜKÜMLER

 Madde 43- Birlikler çalışma programı, yetki devri, Birlik ile Birlik Başkanının ihtilaflı olması, birlik organının veya bunların üyelerinin uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakları mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme organın birliklerde uygulanması konularında, bu kanunlarda hüküm bulunmayan durumlara birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere belediye kanunu hükümleri uygulanır. Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde belediye kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır. Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için (1500) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık kat sayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Birlik Meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir, ancak huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde dört günü geçemez.

Yürürlülük:

Madde 44- Bu tüzük hükümleri Aydın Valisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 45-  Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.